ข้อมูลบุคลากร

pic-p

นายโกวิท ทั่วจบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย โกวิท ทั่วจบ
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียน : วัดสำนักคร้อ
โทรศัพท์ : 034-552669
อีเมล์ : govit.0609@gmail.com

ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

4835aa
นางสาว รัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน์
18435aa
นาง สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ
18436aa
นาง แวววรา จงจินากูล
4840aa
นาง บังอร แก่นรักษ์
48369aa
นางสาว เรณู เจริญทัศนศิริ
18438aa
นาง จิรายุ แฝงพุต
18434aa
นาย ปฐมพงศ์ ลี้สุพรรณ
18440aa
นาย พิชัย แก้วกิตติคุณ
48388aa
นางสาว จีรานันท์ ชำนิกุล
18437
นาง
paste2
นางสาว สิรินภา ศิริปรุ
paste3
นาง มาลี กาญจนพฤกษ์
paste7
นางสาว แก้วกาญจน์ ซิบเข
paste4
นาง ณัฐพัชร์ กิมน้อย
paste5
นางสาว สมฤดี ยิ้มพลาย
paste6
นางสาว ปราณี ภู่ทรงกิตติศักดิ์
paste9
นางสาว จิราภรณ์ เพชรทัต
paste10
นาง นัทธมน กลิ่นแพทย์กิจ
paste11
นาง อุษณีย์ วงษ์บุญเพ็ง
paste8
นางสาว ปุญญิศา ท้าวสาลี
paste12
นางสาว ชมนภัส สโมสร
paste14
นาย ไพวัลย์ เหลืองสอาด
paste15
นางสาว เบญจภรณ์ บุญสม
นางสาว ฉัตรฐิกา บุญทา
นางสาว ณัฐพร แดงจ้า